Home » เพลิงเพชร by บุษบาพาฝัน
เพลิงเพชร บุษบาพาฝัน

เพลิงเพชร

บุษบาพาฝัน

Published
ISBN :
Paperback
367 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือนักโปรแกรมเมอรหนุมตองการหาเงินมาไถบาน จึงตองตกปากรับคำเปนทังคูรักกำมะลอ และคนคอยดูแลสาวขีวีนทีตองการแกแคนแฟนเกาทีทังหลอกใหรักและหลอกใหเสียเงินเพลิงเพชรหารายไดพิเศษดวยการเปนนายแบบเซกซี หวังหาเงินสามสิบลานมาไถถอนบาน ชีวิตนายแบบกำลังไปไดสวย ถาไมMoreเมื่อนักโปรแกรมเมอร์หนุ่มต้องการหาเงินมาไถ่บ้าน จึงต้องตกปากรับคำเป็นทั้งคู่รักกำมะลอ และคนคอยดูแลสาวขี้วีนที่ต้องการแก้แค้นแฟนเก่าที่ทั้งหลอกให้รักและหลอกให้เสียเงินเพลิงเพชรหารายได้พิเศษด้วยการเป็นนายแบบเซ็กซี่ หวังหาเงินสามสิบล้านมาไถ่ถอนบ้าน ชีวิตนายแบบกำลังไปได้สวย ถ้าไม่ถูกสกัดดาวรุ่งจากสปันงา เซเลบสาวขี้วีนสปันงาเจ็บแค้นที่โดนอดิเทพหลอก หญิงสาวต้องการแก้แค้นแฟนเก่า เธอจ้างเพลิงเพชร ซื้อเวลาเขาสามเดือน เพื่อสร้างฉากรักสวีตหวานให้แฟนเก่าทั้งเจ็บใจและเสียดายเธอ...ทุกอย่างกำลังไปได้สวย ถ้าหัวใจสาวขี้วีนจะไม่ว้าเหว่จนเกินไปละครฉากใหญ่จะยังเป็นละครต่อไป หรือผันกลายเป็น...ความรักในชีวิตจริงที่ตราตรึงใจ